Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych w Centrum Medycznym Remedium

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Prezes Zarządu Centrum Medyczne Remedium sp. z o. o. z siedzibą 93-177 Łódź, ul. gen. J. Dąbrowskiego 15 B, e-mail: biuro@nzoz-remedium.pl, tel.: 42 230 91 28.

 2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych – Inspektor Ochrony Danych: e-mail:iod@nzoz-remdium.pl, tel.: 42 230 91 28.

 3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia świadczeń medycznych i innych usług z nimi związanych, obsługi dokumentów finansowych (w tym faktur) i rozliczeń, a także obsługi korespondencji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, podmioty uprawnione przepisami prawa, oraz podmioty upoważnione przez Pana/nią.

 5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji celu ich przetwarzania, w szczególności przez okresy wymienione w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 6. Podanie przez Pan/i danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym w szczególności z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz zawartych umów. Niepodanie przez Pana/nią danych może wpływać na możliwość udzielenia przez administratora świadczenia medycznego, wystawienia dokumentu finansowego i/lub obsługi korespondencji z Panem/nią.

 7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania o ile w danych konkretnych przypadkach przysługuje i jest w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

 8. Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również do profilowania.

 9. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych z Zastosowaniem Monitoringu Wizyjnego w Centrum Medycznym Remedium

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego informujemy, że:

 1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego w Centrum Medycznym Remedium jest Prezes Zarządu Centrum Medyczne Remedium sp. z o. o. z siedzibą 93-177 Łódź, ul. gen. J. Dąbrowskiego 15 B, e-mail: biuro@nzoz-remedium.pl, tel.: 42 230 91 28

 2. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych – Inspektor Ochrony Danych: e-mail: iod@nzoz-remdium.pl, tel.: 42 230 91 28,

 3. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego w pomieszczeniach, w których przetwarzane są dane będące w posiadaniu administratora.

 4. Dane osobowe przetwarzane w postaci monitoringu wizyjnego są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora jest wywiązanie się z obowiązku zabezpieczenia danych osobowych będących w jego posiadaniu.

 5. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są do czasu nadpisani ich przez nowsze dane, przy czym w przypadku wystąpienia okoliczności w do wyjaśnienia których potrzebne jest wykorzystanie tych zapisów będą one przechowywane do czasu zakończenia wyjaśniania okoliczności.

 6. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego mogę być wyłącznie podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora oraz podmioty uprawnione przepisami prawa.

 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.