Przetwarzanie danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych osobowych pacjenta oraz osób upoważnionych przez pacjenta do informacji o jego stanie zdrowia oraz upoważnionych do dostępu do jego dokumentacji medycznej, na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1318.) jest Centrum Medyczne Remedium sp. z o. o.

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email rejestracja@nzoz‑remedium.pl, formularz kontaktowy pod adresem http://www.nzoz‑remedium.pl/kontakt/, telefonicznie pod numerem 422309128 lub pisemnie pod adresem 93-177 Łódź, ul. gen. J. Dąbrowskiego 15B.

 

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych z którym można się skontaktować poprzez email iod@neuca.pl lub pisemnie na adres  ul. Forteczna 35-37 87-100 Toruń, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • ochrony zdrowia i w związku z realizacją świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjenta - podstawą przetwarzania są przepisy prawa, w szczególności Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1318),
  • badania opinii ze świadczonych usług – podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda.
  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, pacjentów, ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić administratora na szkodę - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Odbiorcy danych

Dane pacjenta mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom świadczącym usługi medyczne, podmiotom serwisującym sprzęt medyczny oraz monitoring wizyjny, podmiotom wspierającym systemy teleinformatyczne oraz przeprowadzające badania satysfakcji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Ponadto Administrator danych osobowych może udostępniać dane osobowe:

• osobie upoważnionej przez pacjenta,

• podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,

a także w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

Dokumentacja medyczna może również zostać udostępniona organom władzy sądowniczej, prokuraturze oraz Zakładom Ubezpieczeń Społecznych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany dla dokumentacji medycznej przepisami art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta . Co do zasady jest to okres 20 lat, jednak w szczególnych przypadkach może to być okres krótszy lub dłuższy. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów badania satysfakcji, Administrator będzie przechowywał dane osobowe pacjenta do momentu wycofania zgody.  

Nagrania obrazu będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Pacjent ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W szczególności ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Pacjenta jest zgoda, Pacjent ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pacjent ma także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Pacjent ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

Pacjent ma obowiązek podania danych osobowych do dokumentacji medycznej, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 poz. 1318). Podanie danych osoby upoważnionej jest dobrowolne.