Programy profilaktyczne

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

Program profilaktyczny skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonywanego przesiewowego badania cytologicznego. W ramach programu pobierane jest badanie cytologiczne przez lekarza ginekologa lub położną posiadającą odpowiedni certyfikat umiejętności w zakresie pobierania wymazów cytologicznych nadany przez Centralny Ośrodek Koordynujący Program Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Jeśli wynik jest prawidłowy, lekarz ginekolog zaleca ponowne badanie profilaktyczne po upływie 3 lat lub – w uzasadnionych przypadkach (w szczególności kobiety zakażonym wirusem HIV, przyjmujące leki immunosupresyjne i zakażone HPV – typem wysokiego ryzyka) – po upływie 12 miesięcy.

W przypadku stwierdzenia zmian o charakterze dysplastycznym, w celu weryfikacji wstępnego rozpoznania, lekarz ginekolog kieruje uczestniczkę do etapu pogłębionej diagnostyki, gdzie wykonywane jest badanie kolposkopowe lub badanie kolposkopowe z pobraniem wycinka do badania histopatologicznego. Po ustaleniu ostatecznego rozpoznania uczestniczka programu zostaje skierowana na leczenie, bądź otrzymuje informację na temat terminu wykonania kolejnego badania cytologicznego – za 3 lata lub w uzasadnionych przypadkach po upływie 1 roku.


Udział w programie jest bezpłatny oraz finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia

BADANIA PRZESIEWOWE W KIERUNKU WCZESNEGO WYKRYWANIA JASKRY

Badania te skierowane są do osób w wieku powyżej 35 roku życia, które nie były diagnozowane w kierunku jaskry w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub u których wcześniej nie zdiagnozowano jaskry. Po wykonaniu badania lekarz podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania. W przypadku prawidłowego wyniku badania – zaleca ponowne zgłoszenie się na badanie po 24 miesiącach. Gdy wynik badania jest nieprawidłowy, lekarz zobowiązany jest skierować pacjenta na dalszą diagnostykę lub leczenie poza programem.

Udział w programie jest bezpłatny oraz finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Program jest skierowany do osób będących w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat w danym roku kalendarzowym, u których dotychczas nie została rozpoznana choroba układu krążenia. Osoby te w ciągu ostatnich 5 lat nie mogły korzystać z badań w ramach programu również u innego świadczeniodawcy.

Adresatami programu są szczególnie osoby obciążone czynnikami ryzyka (nadciśnienie tętnicze krwi, podwyższone stężenie cholesterolu, nadwaga, palenie tytoniu, nadwaga i otyłość, wiek, płeć męska, obciążenia genetyczne i inne).

Z badań można skorzystać u swojego lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz na podstawie wywiadu, pomiarów ciśnienia tętniczego krwi oraz wykonanych badań biochemicznych, podejmuje decyzję dotyczącą:

 • ponownego badania za 5 lat,
 • edukacji zdrowotnej i ponownego badania za 5 lat,
 • pozostawienia pod kontrolą lekarza POZ poza programem,
 • skierowania na leczenie do specjalisty.


Udział w programie jest bezpłatny oraz finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia

PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH

Program skierowany jest do kobiet w ciąży powyżej 35. roku życia lub obciążonych występowaniem chorób genetycznych w rodzinie. Ciężarne, które chciałyby skorzystać z programu muszą spełniać co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wiek powyżej 35 lat,
 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka,
 • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka,stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową,
 • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu,

Aby skorzystać z badań w ramach programu konieczne jest skierowanie zawierające informacje o wskazaniach do objęcia programem, wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę. Pierwsza wizyta wskazana jest w 12 tygodniu ciąży.

Skierowanie na badania prenatalne może być wystawione przez lekarza ginekologa, ale również przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Ponadto skierowanie może być wystawione zarówno w gabinecie działającym w oparciu o umowę zawartą z NFZ-tem, jak i przez gabinety prywatne. Program badań prenatalnych realizowany jest przez poradnie, w których po wykonaniu nieinwazyjnych badań diagnostycznych (badania genetyczne USG płodu (11/13 tydzień oraz 18/23 tydzień), badania biochemiczne - oznaczenia w surowicy krwi) podejmowana jest decyzja dotycząca dalszego postępowania – w razie wskazań medycznych ciężarne kierowane są na badania inwazyjne  (pobranie materiału do badań genetycznych w  drodze amniopunkcji/ biopsji trofoblastu/ kordocentezy pod kontrolą USG ), na które muszą wyrazić zgodę. W przypadku konieczności wykonania dalszej diagnostyki niemieszczącej się w ramach programu ciężarne, u których zdiagnozowano nieprawidłowości genetyczne, kierowane są (już poza programem profilaktycznym) do odpowiednich poradni udzielających świadczeń na podstawie umowy z NFZ.


Udział w programie jest bezpłatny oraz finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia

PROGRAM ZAPOBIEGANIA ZABURZENIOM DEPRESYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Program powstał we współpracy Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży – Panią dr hab. n. med. prof. nadzw. Agnieszką Gmitrowicz.

Zapobieganie zaburzeniom psychicznym u dzieci i młodzieży jest niezwykle istotne ze względu na ich nawrotowość, a także szereg potencjalnych skutków. Zaburzenia depresyjne u dzieci wiążą się ściśle z trudnościami w szkole, niedostatkiem umiejętności społecznych. Ponadto są czynnikiem predysponującym do eksperymentowania z alkoholem oraz substancjami psychoaktywnymi, a także prób samobójczych i innych zachowań autodestrukcyjnych.

Program jest realizowany wśród dzieci w wieku 11-13 lat (według roku urodzenia) z terenu województwa łódzkiego. W ramach pierwszego etapu Programu odbędzie się indywidualne spotkanie dziecka z psychologiem, podczas którego zostanie przeprowadzone badanie, mające na celu identyfikację czynników predysponujących do wystąpienia zaburzeń depresyjnych. Stan psychiczny dziecka zostanie oceniony przy pomocy rekomendowanego, wystandaryzowanego narzędzia odpowiedniego dla badanej grupy wiekowej (Krakowski Inwentarz Objawowy – KIO lub Inwentarz depresyjności dziecka M. Kovacs). Jednocześnie psycholog przeprowadzi wywiad z rodzicem/opiekunem w celu m.in. oceny obciążenia rodzinnego i relacji rodzinnych.

Dzieci, u których przeprowadzone badanie wykaże wysokie ryzyko zachorowania na depresję otrzymają zalecenie udziału w warsztatach terapeutycznych.

Udział w warsztatach ma na celu redukcję czynników ryzyka wystąpienia zaburzeń depresyjnych u dzieci oraz działa jako element psychoedukacyjny, wpływając na wzrost samoświadomości zarówno dzieci, jak i rodziców. W trakcie warsztatów terapeutycznych wykorzystywane będą techniki poznawczo-behawioralne. Zajęcia obejmą zagadnienia m.in. z następujących obszarów:

 • trening umiejętności społecznych (w tym umiejętność rozwiązywania konfliktów)
 • nazywanie i wyrażanie uczuć, techniki radzenia sobie ze stresem oraz z negatywnymi emocjami (np. wskazanie związku pomiędzy konkretnymi działaniami a nastrojem)
 • edukację z zakresu zaburzeń depresyjnych dla dzieci i ich rodziców (budowanie wspierających relacji rodzinnych)


Udział w programie jest bezpłatny oraz finansowany ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego